Wymagane dokumenty

W każdym przypadku do dokonania czynności notarialnej koniecznym jest ustalenie tożsamości osoby dokonującej czynności przed notariuszem. Zatem koniecznym jest posiadanie takiego dokumentu jak dowód osobisty lub paszport. W przypadku cudzoziemca powinna to być także karta pobytu. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne, takie jak na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub fundacje, koniecznym jest też dokument, z którego wynika, że dana osoba jest uprawniona do reprezentowania danego podmiotu. Przykładowo dla Spółki akcyjnej może to być odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, lub informacja odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym.
Poniżej określone zostały przykładowe dokumenty do dokonania konkretnych czynności notarialnych. Jednakże w zależności od stanu faktycznego i prawnego mogą być wymagane dodatkowe dokumenty od niżej wymienionych.
Sprzedaż / kupno / darowizna / NIERUCHOMOŚCI
  • Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (np. umowa cywilno-prawna, akt własności ziemi, postanowienie sądowe),
  • Odpis z Księgi Wieczystej, jeżeli takowa istnieje dla danej nieruchomości,
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej zaopatrzony w klauzulę, iż służy do wpisu w księdze wieczystej,
  • Wypis z rejestru gruntów lub lokali zaopatrzony w klauzulę, iż służy do wpisu w księdze wieczystej,
  • Zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub stwierdzające brak takiego planu,
  • W przypadku zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego strona winna przedłożyć zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo zbywcy lokalu będącego przedmiotem umowy.
Akt poświadczenia dziedziczenia.
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy wraz z dokumentem określającym jego numer PESEL,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa tych zstępnych spadkodawcy, którzy noszą nazwisko współmałżonka,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia pozostałych spadkobierców.
Umowa małżeńska majątkowa
Odpis skrócony aktu małżeństwa.