Czynności notarialne

Zgodnie z art.79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:
  sporządza poświadczenia m.in.:
 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  spisuje protokoły m.in.:
 • walnych zgromadzeń organizacji społecznych
 • stowarzyszeń
 • spółdzielni
 • spółek
 • innych osób prawnych prawem przewidzianych
  przyjmuje na przechowanie m.in.:
 • pieniądze
 • papiery wartościowe
 • dokumenty
 • dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Notariusz Gorlice  sporządza akty notarialne
Notariusz Katarzyna Doniec   sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
Notariusz w Gorlicach  doręcza oświadczenia
Gorlice  sporządza protesty weksli i czeków
Notariusz   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
Gorlice  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
Notariusz   dokonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej kancelarii bez­płatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością. Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.